«ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ І ПЕРЕВІРКИ ЗОШИТІВ у 5 - 11 класах»

Витяг для вчителів суспільних дисциплін та географії

II. Робота педагогічного колективу над здійсненням єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів


Виховання мовної культури школярів може успішно здійснюватися тільки завдяки цілеспрямованим і кваліфікованим діям усього педагогічного колективу.
З цією метою рекомендується:

1.Кожному вчителеві при підготовці до уроку стараннно продумувати хід викладу матеріалу, правильність і точність усіх формулювань; грамотно і чітко оформляти всі види записів (на класній дошці, у шкільному журналі, в щоденниках учнів, у робочих планах і т. ін.)

Не допускати в своємумовленні неправильно побудованихречень і зворотів, пору-шення норм вимови, недбалості у виборіслів і неточностей у формулюваннях визначень

2. Учителям-предметникам:

Більше уваги приділяти формуванню в учнів умінь ана¬лізувати, порівнювати, зіставляти вивчений матеріал, аргументувати відповідь, робити висновки й узагальнення.
На уроках проводитизмістовну роботу, спрямовану на повноціннесприйманняучняминавчального тексту і слова вчителя, які є не лишеосновнимиджереламинавчальноїін-формації, а йзразками правильно оформленогомовлення. Під час цієїроботи доцільно пропонувати учнямтакізавдання, як: сформулювати тему і основну думку повідомленнявчителя, скласти план.


Ширшевикористовуватичитаннявголос як один з важливихприйомівформуваннякультуриусногомовленняучнів, якзасібемоційного і логічногоосмислення тексту.
Наполегливовчитишколярівпрацювати з книгою,користуватисярізноманітноюдовідковоюлітературою з предмета,добиратилітературу з відповідної теми, правильно оформлятирезультатисамостійноїроботи, складатитези, конспекти, бібліографічні списки тощо.


Систематично проводити роботу над збагаченнямсловникового запасу учнів, ознайомлюватиїх з термінологією предмета, якийвивчається. Під час поясненнятакі слова вимовлятичітко, записувати на дошці і в зошитах, постійноперевірятизасвоєнняїхзначення і правильневживання в мовленні. Використовуватитаблиці з важкими для написання і вимови словами, якістосуютьсяданоїнавчальноїдисципліни. Зміст таких таблицьпоновлювати в мірунеобхідності.
Стежити за грамотністю, культурою записів у зошитах
.

3.Члени педагогічного колективу повинні:

- домагатися підвищення культури усного мовлення учнів, боротися з уживанням жа-ргонних, вульгарних, а також діалектних слів і висловів як на уроці, так і в позаурочний час;
- ширше використовувати різноманітні форми позакласної роботи (олімпіади, конкур-си, факультативні і гурткові заняття, диспути, збори і т. п.) для удосконалення мовної куль-тури учнів;

- ретельно перевіряти грамотність плакатів, стінних газет, оголошень,
а також шкільної документації;

ІІІ. Про письмовіроботиучнівзагальноосвітніхшкіл

Організація і контроль за всіма видами письмовихробітздійснюєтьсянаосновієдинихвимог до усного і писемногомовленняучнів.

1. Видиписьмовихробітучнів:


1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів є:
- конспекти першоджерел, реферати. повідомлення з суспільних дисциплін та географії,

- плани і конспекти лекцій учителів на уроках у старших класах,

- плани статей та інших матеріалів;

- умови і розв’язок хронологічних, географічних, економічних задач;

- складання аналітичних і узагальнюючих таблиць, схем і т. ін. (без копіювання готових таблиць і схем підручників);

- записи спостережень за природою (без копіювання в зошитівідповіднихмалюнків, схем з підручника).

2. Кількість і призначення учнівських зошитів

- з географії, історії, суспільних дисциплін - по 1 зошиту.

3.Порядок веденнязошитівучнями:

3.1 Писатиакуратним, розбірливим почерком.
3.2 Однакововиконуватинаписи на обкладинцізошита, рекомендуєтьсяпідписувати за таким зразком:

Зошит
для робіт з історії України (географії, економіки, етики)
учня(учениці) 6класу
Радсадівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Іваненка Петра (Петрусенко Оксани)

3.4При виконанніписьмовоїроботи в 5-9 класахпотрібнописати дату і назвумісяця словами, наприклад:п’яте лютого, десятетравня, у 10-11 класах - цифрами на полях.

3.5. В окремому рядку вказатикласначидомашня робота, назву теми уроку, вид роботи (хронологічна задача, порівняльна таблиця, синхроністична таблиця, есе, тести, тези тощо), назвузв’язного тексту. Наприклад:

Десяте вересня.
Класна робота.
Гідросфера. Світовий кругообіг води.

Сенкан до слова «вода»:

3.6.Дотримуватись абзаців.

Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах пропускатитільки 1 клітинку.
Міжзаключним рядком тексту однієїписьмовоїроботи і датою наступноїроботипропустити4клітинки для виставленняоцінкиза роботу.


3.7. Акуратно виконувати підкреслювання, креслення, умовні позначення олівцем або ручкою, в разі необхідності - із застосуванням лінійки, циркуля, кольорових олівців.

4. Порядок перевірки письмових робіт учителями

4.1. Зошитиучнів, у якихвиконуютьсянавчальнікласні і домашніроботи, перевіряються:з історії, суспільствознавства, географії- вибірково, однаккожнийзошит повинен перевірятись не рідше 1-2 рази за семестр.

4.4. У роботах, якіперевіряються, вчительробитьпомітки, керуючись таким принципом:

- при перевірці зошитів учнів 5-11 класів помилки вчитель тільки підкреслює, а виправляє їх сам учень;

-усіроботи, щоперевіряються, оцінюються на розсуд учителя, оцінкиможуть бути виставлені у журнал;

- підкреслення і виправленняпомилок проводиться вчителемтількичервоною пастою (червонимчорнилом, червонимолівцем).

4.6. Післяперевіркиписьмовихробітучнямдаєтьсязавданнявиправитипомилки

Висновки:

1. Вчителі суспільних дисциплін і географії рекомендують учням завести 1 зошит у клітинку.

2. Всі записи в зошиті виконуються акуратним почерком, дотримуючись абзаців та зазначених пропусків клітинок, підписуються зошити за вказаним зразком.

3. В учнівських зошитах виконуються наступні роботи (крім запису числа, класна чи домашня робота, теми уроку): плани (уроку, розповіді вчителя, статті з підручника або джерела, характеристики історичної особи тощо), таблиці (навчальні, порівняльні, синхроністичні, хронологічні, географічних координат тощо, за умови, що такої ж немає в підручнику), задачі (умови і розв’язок: хронологічні, на виправлення тексту, право-ситуаційні, визначення часу за географічною широтою, визначення відстаней за градусною сіткою, визначення глибин, висот і температур, кількості населення за даними карт атласу тощо), тести (навчальні, розвивальні, тренінгові, перевірки домашнього завдання тощо), есе, повідомлення, кросворди, тези, поняття, висновки, визначення, дати, схеми(навчальні, променеві, опорні тощо), родинне дерево та інші види письмових робіт, запропонованих учителем до виконання учнями.

4. Вчителі суспільних дисциплін і географії перевіряють виконані учнями роботи, червоною пастою підкреслюючи граматичні помилки, вказуючи на помилки з предмету, коректно здійснюючи коментарі і зауваження, і оцінюють їх на власний розсуд. Отримані бали можуть бути виставлені в журнал.

Стан ведення зошита з предмету вчитель обов’язково перевіряє 1 раз на семестр (наявність регулярних, охайних, послідовних записів, виконаних домашніх робіт, виправлення помилок, на які вказав учитель) і виставляє в зошит бал «За ведення зошита» - від «1» до «12». Методичне об’єднання вчителів суспільних дисциплін вважає за доцільне на підтвердження наявності і перевірки учнівського зошита отриманий бал виставляти в журнал, окремою колонкою, перед семестровою за підписом «»

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Пам'ятка № 1

Для аналізу явищ суспільного життя

1. Назва явища.

2. Які причини викликали вказане явище? Як воно вплинуло на подальший хід подій?

3. Які основні риси явища та його особливості в даних історичних умовах?

4. Як дане явище зв'язане з іншими явищами?

5. Чи було це явище неминучим? Чи могло воно не відбуватися в даних умовах?

6. Яке історичне явище однорідне з ним? У чому подібність і відмінність?

7. Які відомі вам закономірності проявилися у цьому явищі?

Пам'ятка № 2

Виділення головної думки тексту, книжки, головних фактів у розповіді

1. Повністю прочитай текст.

2. Визнач хронологічні рамки подій.

3. Дай характеристику місця подій.

4. Знайди висновки в тексті.

5. Усвідом наслідки та історичне значення практичного матеріалу.

Пам'ятка № 3

Характеристика історичних діячів

1. Правильно назви історичну особу та вид діяльності.

2. Опиши історичну обстановку, в якій діяла дана особа.

3. З якого середовища особа походила?

4. Опиши її зовнішність, риси характеру. Які з них тобі сподобались, які ні. Чому?

5. Як дана особа ставиться до пригноблених чи панівних класів.

6. Які завдання ставила особа перед собою.

7. Назви найвидатніші її справи.

8. Подумай, інтересам якого класу вона служила.

9. Як ти особисто оцінюєш її діяльність. Чому саме?

10. Чи прогресивною була діяльність даної особи

Пам'ятка № 4

Схема рецензії на відповідь

1. Змістовність, правильність, повнота.

2. Чи вказано час, місце події процесів?

3. Чи розкриті їх причини, суть, значення і послідовність?

4. Культура мови, логічність, образність.

5. Чи зроблено посилання на літературу, інші джерела?

Пам'ятка № 5

Вимоги до розповіді за картиною

1. Назви картину, автора.

2. Склади план розповіді.

3. Вкажи час і місце дії.

4. Розкажи про зображення людей, їх заняття, суспільні відносини, належність до класів, знаряддя праці, зброю.

5. Розповідь закінчи висновком.

Пам'ятка № 6

Висновок з історичної події

1. Назви історичну подію.

2. Вкажи причини, привід початку події.

3. Характер.

4. Основні етапи. Хронологічні рамки, місце.

5. Протиріччя. Зв'язок з іншими подіями того часу.

6. Встанови послідовність події.

7. Значення.

Пам'ятка № 7

Як скласти план – конспект

1. Поділи зошит на дві нерівні частини (ліва сторона – план, права – конспект).

2. Прочитай текст повністю.

3. Виділи в ньому логічно закінчені частини.

4. Сформулюй головну думку прочитаної частини у вигляді заголовків, випиши їх на лівій стороні.

5. Головні положення виписуй напроти заголовків плану.

6. Перевір виконану роботу.

Пам'ятка № 8

Чи вмієте ви порівнювати?

1. Склади порівняння:

а) які ознаки взяв для порівняння, а які відкинув?

б) в якому порядку порівнював?

2. Як дотримуєшся наміченого плану.

3. Порівняй - що було спільного і відмінного.

4. Зроби висновки.

Висновок за порівнянням двох факторів:

1. Назви риси подібності.

2. Назви риси відмінності.

3. Вкажи коротко, що змінилося.

Пам'ятка № 9

Вивчення державного устрою

1. Правильно назви державу.

2. Класова суть даної держави.

3. Інтереси яких класів вона захищала.

4. Якою була держава за своїм устроєм?

а) кому належала влада в центрі;

б) які були її органи;

в) кому належала влада на місцях.

4. Які зміни відбулися в порівняння з більш раннім періодом в державному устрої. Чим вони були викликані.

5. Твоє ставлення до даної держави.

Пам'ятка № 10

Вимоги до плану

1. Планом повинно бути охоплено весь зміст розповіді, ніщо не можете бути випущено.

2. В заголовках не повинно бути повторено одні і ті ж думки.

Як скласти розгорнутий план

1. Прочитай текст, продумай його, розбий на закінченні частини.

2. Кожну частину назви за основною думкою. Це будуть пункти плану.

3. В кожній частині визнач декілька положень, які уточнюють головне.

4. Пункти плану пронумеруй римськими цифрами, підпункти – арабськими.

5. Перевір правильність своєї роботи.

Пам'ятка № 11

План аналізу повстання народних мас

1.назва повстання.

2. Причини.

3. Учасники.

4. Мета програми.

5. Проти кого спрямоване.

6. Хід повстання.

7. Наслідки.

8. Причини поразки або перемоги.

9. Значення і уроки повстання.

Пам'ятка № 12

Схема розгляду революції

1. Правильно назви революцію.

2. Причини і характер.

а) які суперечності викликали революцію;

б) потреби різних класів, верств населення;

в) мета і завдання.

2. Хід і рушійні сили революції.

а) роль різних класів і партій в ній;

б) головні заходи дій керівного класу і партій у розв'язанні завдань.

3. Значення революції.

а) розв'язання революцією завдань, які перед нею стояли;

б) наслідки революції для країни;

в) внутрішнє і міжнародне значення.

Пам'ятка № 13

Вивчення селянських повстань епохи феодалізму

1. Причини повстань.

2. Початок повстання

а) привід (через що) до повстання;

б) хто був його ватажком;

в) склад повсталих;

3. Хід повстання:

а) дії повстання;

б) мета, програма, вимоги.

4. Як було придушено повстання.

5. Наслідки повстання

Пам'ятка № 14

Вивчення матеріалів війни

1. Правильно назви війну.

2. Причини, характер, хронологічні рамки війни.

а) суперечності, які привели до війни;

б) підготовка до війни, співвідношення сил і класи сторін.

2. Хід війни.

а) привід до війни та її початок;

б) основні етапи і найважливіші битви;

в) закінчення війни та її наслідки.

3. причини повного закінчення війни:

А) вплив суспільно – політичного устрою на становище воюючих сторін.

Забезпечення армії;

Б) вплив характеру війни і відношення до неї армії і народу на сили сторін і кінець війни.

4. Значення війни:

а) економічні, соціальні, політичні наслідки війни для сторін;

б) вплив війни на подальший розвиток міжнародних відносин.

Пам'ятка № 15

Як читати газету

1. Читати газету щоденно. Газета розповість тобі про важливі і цікаві події у країні і за рубежем.

2. Прочитай газету, відбери основне.

3. Зверни увагу на незнайомі слова, знайди їх значення у довіднику.

4. Читай матеріали уважно, подумай, що в них найголовніше, чому воно вчить.

5. Використовуй карту. Знайди на ній географічні назви.

Пам'ятка № 16

Як конспектувати зміст книги

1. Уважно ознайомся з твором.

2. Визнач автора, назву, рік, місце видання.

3. Визнач головне, а потім конспектуй.

4. Конспект пиши від імені складача, а не від імені автора (слова автора бери в лапки. Вкажи сторінку).

5. Один абзац від іншого, кожне положення виділяй окремо.

6. Не спотворюй думку автора.

Пам'ятка № 17

Як готуватися до семінарського заняття

1. Вивчи план заняття, список рекомендованої літератури.

2. Вивчи першоджерела, зроби необхідні висновки, випиши цитати.

3. ознайомся з матеріалом підручника.

4. На занятті будь уважним, активним.

5. Доповнюй, в коректній формі виправляй доповідача.

6. Знайди і випиши пояснення незнайомих слів і термінів.

7. За матеріалами періодичної преси і інших джерел добери матеріали, аргументи.

Кiлькiсть переглядiв: 128

Коментарi